23. oktober.
der skulle nu være vand igen, men vandet kan godt være misfarvet, dette er ganske normalt når trykket i systemet har været lavt.
tænd derfor for vandet og lad det løbet til misfarvningen er væk.
Venlig hilsen
Veksø Vandværk 

   

  

 

27. september. Veksø Vandværk informerer:

Nu virker vor hjemmeside igen.
Mvh
Veksø Vandværk
 

 

 

24. september. Veksø Vandværk informerer:

Vor leverandør af hjemmesiden har nu fået siden

til delvis at fungere. Hvis du vil i kontakt med

vandværket send e-mail til


Per.jensen.Katholm@hotmail.com


eller ring til 91256849

 

Mvh

Veksø Vandværk

 

 

 

 

 

27. juli 2019 Information fra Veksø Vandværk vedr.

brunt vand og brand på Veksø Skole

 

Vi er flere, der vil få brunt vand, fordi brandvæsnet har


tappet vand fra en brandhane.


Dette skyldes, at når der tappes vand fra brandhaner,


hvirvles partikler i rørene op, hvilket gør vandet brunt.


Vandet er ikke sundhedsskadeligt, men det kan misfarve


lyst vasketøj.


Hvis du får brunt vand skal du blot åbne for en vandhane


og lade vandet løbe, til det igen bliver klart

 

 

Med venlig hilsen


Veksø Vandværk

 

 

 

15. juli 2019. Veksø Vandværk informerer vedr. analyse

for pesticidrester

Der er ikke fundet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i vort

drikkevand fra Stenlien Vandværk.


Med venlig hilsen

Veksø Vandværk

 

 

4. maj 2019. Veksø Vandværk informerer vedr. analyse

for pesticidrester

Prøver blev bestilt i sidste weekend, men Eurofins har ikke

meddelt hvornår prøve udtages.

Det er ikke rart at vente på en tilbagemelding, desværre er

vi nok mange der venter. Der er ca 2.500 vandforsyninger,

der skal have taget en eller flere analyser.

Det er værd at bemærke, at de pesticidrester der blev fundet

i Ledøje sidste uge, er pesticidrester, som der ikke tidligere er testet for.

Myndighederne har ikke udstedt restriktioner på anvendelse af vandet i Veksø.

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk

 Veksø Vandværk informerer:
DRIKKEFORBUD I LEDØJE - FORBUDDET GÆLDER ALENE
I LEDØJE - ANALYSE ARBEJDE IVÆRKSAT I STENLØSE/VEKSØ

 

Som det fremgår af nyhederne og på kommunens hjemmeside, er
der fundet pesticidrester i vandet i Ledøje.
En analyse af vand fra Ledøje Vandværk har påvist pesticidet
chlorthalonilamidsulfonsyre over grænseværdien for drikkevand i
to ud af tre af vandværkets boringer. Egedal Kommune har indhentet
vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af fundet af
pesticidrester. Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder borgere at drikke
vandet fra Ledøje Vandværk, se kommunens hjemmeside:
http://www.egedalkommune.dk/nyheder/2019/april/drik-ikke-vandet-fra-ledoeje-vandvaerk

I Veksø får vi vand fra Stenlien vandværk. I samarbejde med kommunen
er det besluttet hvorledes vi skal teste for den type pesticidrester, der
er fundet i vandet fra Ledøje Vandværk. Analysefirmaet Eurofins, der
skal foretage analysen, er adviseret og når de sidste afklaringer er
foretaget, bestilles analysen i løbet af weekenden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

 

Veksø Vandværk informerer:

 Læs referat fra vor generalforsamling i menu ”Vandværket - referater”

Formandens beretning kan læses i menu ”Vandværket – årsberetninger”

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

  

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

 

Mødetid: Tirsdag 26. marts 2019, kl. 19.00

 

Dagsorden (Ifølge vedtægterne):

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

 3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges

 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes

 6. Forslag til Takstblad for 2020 forelægges og godkendes

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
   
  På valg er:
     Søren benthin                        modtager genvalg
     Hans Christensen                 modtager genvalg
     Peter Fjelsted                        modtager genvalg
     Lau Rasmussen                    modtager genvalg

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
   
  På valg er:
     Henrik Nilsson, revisor          modtager genvalg
    Joan Geerthsen suppleant    modtager genvalg

 9. Behandling af indkomne forslag:
     Ændring i Stenliens Vandværks vedtægter:
       
  1 Paragraf 7: Hvert år i januar måned afholdes …
                                    ændres til:
                                Hvert år senest den 15 februar afholdes …..
       
  2 Paragraf 9: Det reviderede årsregnskab tilstilles, behørigt
                               underskrevet af revisorer og bestyrelsen, de enkelte
                               andelshavere inden udgangen af februar måned.
                                 
  ændres til:
                                Det reviderede årsregnskab tilstilles, behørigt underskrevet
                                af revisorer og bestyrelsen, de enkelte andelshavere
                                senest den 15 marts.

 10. Eventuelt..

 

Bestyrelsen

Veksø den 20.02.2019

 

  


Information fra bestyrelsen

Husk, hvis du har forslag til vor generalforsamling, at sende dette til
formanden inden udgangen af januar måned. Generalforsamlingen
afholdes sidst i marts måned.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

21.12 Veksø Vandværk aflæsning af vandmålere


Veksø Vandværk aflæser i januar måned vandmålerne til brug for årsopgørelsen.

Da vi alle har elektroniske vandmålere, der aflæses af vandværket, skal du ikke


indberette målerstand til vandværket, idet målerne er programmeret til at vandværket


kan aflæse målerstand pr. 01.01.Glædelig jul og et godt nytår.


Bestyrelsen for Veksø Vandværk.

 

 

 

 


 

 


 

25.10 Veksø Vandværk informerer:

Veksø Vandværk har testet vort drikkevand for pesticider. Der er ikke

fundet pesticider i drikkevandet.

Der er således ikke fundet rester af de pesticider, der er omtalt i

fjernsynsudsendelsen den 25.10.18.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

 

11-06 Veksø Vandværk:

Der er ikke fundet Triazol i vort drikkevand

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

03-06 Veksø Vandværk informerer:

Vi kan opleve at få:

 

Hvidt vand:
Opstår når vandet pludselig bevæger sig i rørene. Det ”hvide” er bittesmå luftbobler.

Hvis du lader et glas vand stå, vil du se, at det ret hurtigt bliver klart.


 

 

Brunt vand:
Forekommer når vandet har stået stille i rørene og pludselig bevæger sig igen,

herved  hvirvles partikler i rørene op, hvilket gør vandet brunt. Det er ikke

sundhedsskadeligt, men det kan misfarve lyst vasketøj.

Derfor skal du inden tøjvask lade en vandhane løbe indtil vandet er klart.

Hvis dit vasketøj har taget farve, er det vigtigt, at du ikke lader det tørre.

En vask med citronsyre kan helt eller delvist fjerne farven.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Veksø Vandværk informerer:

 

Læs referat fra vor generalforsamling i menu ”Vandværket - referater”

Formandens beretning kan læses i menu ”Vandværket – årsberetninger”

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Til interessenterne i I/S Veksø


Vandværk

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

 

Mødetid: Tirsdag 27. marts 2018, kl. 19.00

 

Dagsorden (Ifølge vedtægterne):

 

        På valg er:

      8. Valg af revisor og revisorsuppleant

         På valg er:

Bestyrelsen


Veksø den 20.02.2018 

28-01-2018 Information vedr. vandtryk

Vandtrykket i Veksø skulle nu igen være normalt

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk

 

 

 28-01-2018 Information

Vi kan frem til ca. kl 12:00 i dag forvente et lavt vandtryk

grundet problemer på Stenlien Vandværk.

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk

 

 

 

 

03-01-2018 Veksø Vandværk informerer - Generalforsamling 2018

Der afholdes generalforsamling i marts måned, - sted og tidspunkt
for afholdelsen udsendes snarest. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal, - jvf. vedtægterne - afgives til  formand
inden udgangen af januar måned. Forslag fremsendes til formand
Per Jensen. Katholm 202, 3670 Veksø Sj. eller på
mail: per.jensen.katholm@hotmail.com
Generalforsamlingen afholdes jvf. vedtægternes § 11 - se dette link:
A6gter%20for%20Veks%C3%B8%20Vandv%C3%A6rk%20I.pdf

Mvh.
Veksø Vandværk19.10.2017 Orientering

Stenlien Vandværk har udtaget vandprøver for at undersøge, om der er
 ukrudtsmidlet chloridazon i vandet fra vandværket.

Der er ikke fundet spor af dette middel i vandet fra vandværket.

Med venlig hilsen
Veksø Vandværk


 

 

 

  

25.09.2017 Orientering

Der er meget omtale af forskellige stoffer i drikkevand i medierne for tiden – derfor denne orientering fra Veksø Vandværk.

Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i vandet fra Vandværket på Stenlien, som er det vandværk, der leverer vand til Veksø.

Spor af ukrudtsmidlet chloridazon er fundet ivandet på flere vandværker i Danmark.  Vi køber vort vand fra Stenlien Vandværk hvor der pt. ikke er undersøgt for dette. Når et prøveresultatforeligger vi vil fremlægge det.

Vandkvaliteten af vandet fra Stenlien vandværk kontrolleres ved, at der udtages prøver hos forbrugerne og på vandværkerne efter en plan, der er godkendt af Egedal Kommune. De fleste prøver udtages på værkerne. Vandkvaliteten overholder de gældende regler.

 

Novafos – en sammenslutning af vandværker
NOVAFOS har husstandsomdelt en folder, der fortæller om NOVAFOS. For os i Veksø får det kun den betydning, at vi fremover skal betale for spildevand til Novafos i stedet for til Egedal forsyning. Egedal Forsyning er nu en del af Novafos.

Vandforbruget skal stadig betales til Veksø Vandværk

Fremtiden
For tiden sammenlægges mange vandværker til store enheder. På den måde sikres den nødvendige viden og ekspertise der skal til for at drive fremtiden svandforsyning, som bliver stadig mere kompleks

Stenlien Vandværk blev ikke en del af Novafos ved dennes etablering, men inden for få år bliver det nok nødvendigt for Stenlien Vandværk at fusionerer med enten Novafos eller et andet større vandværk. Og dermed vil Veksø Vandværk også blive en del af et meget større vandværk.

 

Med venlig hilsen
Veksø Vandværk
14.09 Vand igen:

Nu er der igen kommet vand til Veksø.

Med venlig hilsen

Veksø vandværk

 

 

14.09 Overgravet vandledning:

 En entreprenør har overgravet en vandledning i

Stenløse, som betyder at vi i Veksø ikke har vand

 Der arbejdes på højtryk for at udbedre fejlen.

Vi vil vende tilbage, når vi får mere information

fra Stenløse Vandværk

Med venlig hilsen

 Veksø vandværk

 

 

 

Eftersyn af brandhaner

i Egedal Kommune


I uge 39 og uge 40 er der planlagt

afprøvning af Egedal Kommunes

brandhaner i Veksø for at sikre, at

de virker, når der er brug for dem.

Efter afprøvningen kan der forekomme

rødligt vand i en kortere periode.

Vandet er ikke sundhedsskadeligt,

men kan føre til misfarvning af vasketøj.

Oplever du rødligt vand, anbefaler vi,

at du lader vandhanen løbe, til vandet igen er klart.

Vandet er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt,

men kan føre til misfarvning af hvid vask.

Afprøvningen af brandhanerne vil foregå

Mandag til Torsdag i tidsrummet 07.30 til 16.30.


Med Venlig hilsen

Veksø Vandværk

 

 

 

 

 

 

STENLØSE VANDVÆRK

INFORMEREDE IKKE OM

NEDBRUD


Da vandforsyningen i januar svigtede i

Stenløse, Søsum og Veksø undlod

bestyrelsesformændene for Stenløse

Vandværk og Stenlien Vandværk at

informere Veksø Vandværks bestyrelse

om nedbruddet – det viser gennemgang

af hændelsesforløbet.


En gennemgang af hændelsesforløbet under nedbruddet

23. januar 2017 på Smedebakken Vandværk viser alvorlige

mangler i informationshåndteringen. Veksø Vandværk

modtog på intet tidspunkt information om nedbruddet fra

Stenløse Vandværk, som står for driften. Fremgangsmåden

findes stærk kritisabel. Læs mere her: Nedbrud 23. januar

   

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Veksø den 10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

 

Mødetid: Mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00

 

Dagsorden (Ifølge vedtægterne):

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes

6. Forslag til Takstblad for 2018 forelægges og godkendes

    Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:

        7. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

            8. Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag er modtaget

            9. Eventuelt. Under dette punkt vil vi gennemgå, hvad der skete da vi manglede vand.

 

Bestyrelsen

Veksø den 02.03.2017

 

 

  
  

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
med VVS mester Bjarne Nehm, Ølstykke.
Ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
Vandværkets ledningnet kan firmaet
kontaktes hele døgnet på 26 84 87 56

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand
Per Jensen
Katholm 202
3670 Veksø
Send. E-mail.
tlf. 91256849
Medlem
Peter Fjelsted
Agervej 12
3670 Veksø
Send.

Medlem
Hans Christensen
Skibsted 214
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
Medlem
Jens Vagn Nielsen
Lille Veksøvej 11
3670 Veksø
Send.​
E-mail.
Kasserer
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12
3670 Veksø
Send.
E-mail.
Medlem
Søren Benthin
Gl. Hovevej 3
3670 Veksø
Send.
E-mail.           

Medlem
Lau Rasmussen
Katholm 204
3670 Veksø
Send. ​​
E-mail.