Vandkvalitet:

 

 

 

 

Den årlige forbrugerinformation fra dit vandværk vedr. vandkvaliteten 2021.

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, udtager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Egedal Kommune.

Vi har i 2020 udtaget 4 drikkevandsprøver ved forbrugernes vandhaner (straksprøver) .

Alle prøverne analyseres for A-parametre, og 1 af prøverne fra en af forbrugerne analyseres også for B-parametre. Alle vandprøverne undersøges på et godkendt laboratorium.

Der har ikke være nogen overskridelser af grænseværdier. Vi leverer vand af meget god kvalitet. Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser her:

 Veksø Vandværk > Information > Vandkvalitet > Seneste Vandanalyser (vekso-vand.dk)

 Vi køber vort vand fra Stenlien Vandværk a.m.b.a. Stenline Vandværk a.m.b.a. er et produktionsselskab, der ejer vandværket på Smedebakken og vandværket på Stenlien.

På begge vandværker foretages en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre.

På vandværkerne udtages der prøver efter en plan godkendt af kommunen. Alle vandprøver undersøges på et godkendt laboratorium.

Vi får under normal drift leveret vand fra vandværk på Stenlien. Vandet fra dette vandværk kontrolleres ved en boringskontrol hvert 4 år. I 2020 er der foretaget denne kontrol af de 2 boringer hvorfra vandet hentes. Vandet fra disse boringer er af god kvalitet.

Vandet fra vandværket på Smedebakken, der leverer vand til den sydlige del af Stenløse, har ikke sammen gode kvalitet som vandet, der leveres fra vandværket på Stenlien. Vandet i boringerne indeholder pesticider, halogenerede alifatiske kulbrinter og mtbe. For at sikre at grænseværdier overholdes, fortages der hvert år målinger af disse stoffer. Analyserne viser, at niveauet for disse urenheder i boringerne med undtagelse af DMS, er under grænseværdier for afgang-vandværk. Niveau af DMS er omkring grænseværdien i flere af boringerne. For at sikre at kvaliteten af drikkevandet, der leveres fra Smedebakken, er under grænseværdien for DMS blandes vandet fra 2 boringer.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinformation.dk:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser fra vandværkerne her: 

Veksø Vandværk > Information > Vandkvalitet > Seneste Vandanalyser (vekso-vand.dk)

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinformation.dk:

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

 

Så meget vand køber vi årligt fra Stenlien vandværk

Vi køber ca. 75.000 m3 årligt til 527 andelshavere.

 

Andre oplysninger

Områder som forsynes af dit vandværk er fastlagt i kommunens forsyningsplan og kan ses på:

Layout (vekso-vand.dk)

 

Veksø vands hårdhed:

Vores vand er målt til 19 dH. d.25/4 2012.

Dette svarer til hårdt vand.

Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand, et lille blødt vand. Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader, ° dH, og vandet kan karakteriseres efter følgende skala:

  0° -   4° dH meget blødt

  4° -   8° dH blødt

  8° - 12° dH middelhårdt

12° - 18° dH temmelig hårdt

18° - 30° dH hårdt

over 30° dH meget hårdt

Blødt vand kan give korrosionsproblemer, mens hårdt vand medfører større sæbeforbrug og kalkudfældninger. Der stilles ikke separate vandkvalitetskrav til hårdheden, men en bemærkning i bekendtgørelsen: "Vandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30° dH".


 

Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
med VVS mester Bjarne Nehm, Ølstykke.
Ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
Vandværkets ledningnet kan firmaet
kontaktes hele døgnet på 26 84 87 56

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand
Per Jensen
Katholm 202
3670 Veksø
E-mail: 
Formand@veksoevand.dk
Bemærk  ny e-mail adr.
tlf. 91256849
 
Medlem
Peter Fjelsted
Agervej 12
3670 Veksø
Send E-mail.
 
Medlem
Nikolay Kyhn
Hesselholm  217
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
 

Medlem

Rene Olsen
Skibssted 210
3670 Veksø
Send.​
​E-mail.

 
Kasserer
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12
3670 Veksø
Send.
E-mail.
 
Medlem
Therese Hvidberg-Hansen
Brøndsted 117
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
 

Medlem
Lau Rasmussen
Katholm 204
3670 Veksø

E-mail: Lau@veksoevand.dk
Bemærk  ny e-mail adr..